Všeobecné obchodné podmienky

I.          Všeobecné ustanovania a vymedzenie pojmov

1.         Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán – spoločnosti Atalon, s. r. o. so sídlom na ulici Pri Starom Letisku 1, 831 07 Bratislava, SR, IČO: 43 946 585 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 51076/B (ďalej len ako „dodávateľ“) a zákazníka FO alebo PO (ďalej len „objednávateľ“), ktorí spolu uzavrú zmluvu alebo objednávku na vyhotovenie tovaru a/alebo dodanie služby. Zhotoviteľ a objednávateľ spolu vystupujú aj ako „zmluvné strany“.

2.         Predmetom činnosti Dodávateľa je výroba reklamných a propagačných materiálov, prípadne grafických prác a reklamných služieb.

3.         Objednávka sa stane záväznou pre Dodávateľa jej potvrdením mailom / poštou, resp. potvrdením cenovej ponuky odoslanej Dodávateľom Objednávateľovi v elektronickej forme. Cenová ponuka od Dodávateľa je platná len v písomnej forme. Platnosť cenovej ponuky Dodávateľa je 7 pracovných dní.

4.         Objednávka musí obsahovať údaje: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, zastúpenie resp. poverenú osobu, IČO, DIČ, IČ DPH, odsúhlasenú cenu, dátum vyhotovenia objednávky, kontaktné údaje objednávateľa a kontaktnej osoby v prípade potreby Dodávateľa.

5.         Okamihom zaslania objednávky Objednávateľ potvrdzuje oboznámenie sa s VOP Dodávateľa a ich akceptovaním bez ďalších námietok. V prípade výhrad Objednávateľa s VOP je povinný túto skutočnosť oznámiť pred zaslaním objednávky, inak sa na prípadné pripomienky nebude prihliadať. Na práva a povinnosti neupravených vo VOP, prípadne upravených v zmluve sa vzťahuje príslušné ustanovenie Obchodného zákonníka.

6.         V prípade, ak je Objednávateľom fyzická osoba, zaslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa platných predpisov.

II.        Predmet plnenia

1.         Predmetom plnenia je výroba a dodanie tovaru, prípadne služby podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke a následnej objednávke v dohodnutom termíne. Dodávateľ sa zaväzuje dodať/zrealizovať výrobu reklamných materiálov, tovarov a služieb v štandardnej kvalite bežnej pre obchodné prípady tohto druhu.

2.         Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po potvrdení objednávky doručiť Dodávateľovi všetky podklady potrebné na splnenie objednávky, len ak sa objednávateľ a dodávateľ nedohodnú inak. Dodávateľ je oprávnený splniť objednávku pred dohodnutou dobou dodania.

Formáty podkladov: tlačové PDF v mierke 1:1 (spadavka +3/10 mm), logá a texty vo vektoroch/krivkách, obrázky vo vysokom rozlíšení, kódy farieb v RAL, PANTONE, CMYK. V prípade, že tieto podklady nebudú Dodávateľom dodané v požadovanej kvalite, je Dodávateľ oprávnený požadovať náhradu za prácu vynaloženú na úpravu resp. vyhotovenie týchto podkladov voči Objednávateľovi podľa cenníka Dodávateľa. V prípade, že Objednávateľ trvá na výrobe z dodaných podkladov, Dodávateľ neručí za ich kvalitu.

3.         Objednávateľ zodpovedá za kvalitu podkladov dodávaných Dodávateľovi, za grafický i textový obsah a jeho súlad s právnymi predpismi v SR. Dodávateľ si vyhradzuje právno neprijať objednávku v prípade, že sú reklamné materiály v rozpore s dobrými mravmi a zákonom.

4.         V prípade inštalácie mimo priestorov Dodávateľa je Objednávateľ povinný zaslať adresu miesta montáže vrátane fotografie miesta montáže.

III.       Termín dodania tovaru

1.         Doba dodania predmetu splnenia objednávky je zväčša 5 pracovných dní od objednávky ak termín dodania nebol určený inak. Doba dodania sa predlžuje o čas, počas ktorého Objednávateľ neposkytne súčinnosť, najmä dodať všetky potrebné materiály potrebné na splnenie objednávky.

IV.       Dodanie a prevzatie tovaru

1.         Dodávateľ oznámi výrobu/dodanie tovaru/služby Objednávateľovi telefonicky resp. písomnou formou.

2.         Objednávateľ berie na vedomie, že niektoré farebné odtiene tovaru nemusia byť totožné s podkladmi, alebo požiadavkami Objednávateľa. Ak farebnosť vyrobeného tovaru zodpovedá podkladom, tj. farebnosť zodpovedá číselnému označeniu zadaného Objednávateľom alebo je tovar napriek odchýlke vo farebnosti použiteľný na objednávateľom určený alebo obvyklý účel, považuje sa tovar za vyrobený v poriadku.

3.         Objednávateľ prevezme predmet objednávky a potvrdí jej prevzatie Dodávateľovi na dodacom liste/preberacom protokole. Objednávka sa považuje za splnenú i v prípade, ak objednávateľ bez vážneho dôvodu odmietne prevziať a potvrdiť predmet objednávky, pokiaľ boli splnené všetky podmienky zo strany Dodávateľa.

4.         V prípade ak si Objednávateľ nevyzdvihne tovar do 5 pracovných dní od upovedomenia o jeho vyhotovení, je Dodávateľ oprávnený Objednávateľovi účtovať skladné vo výške 3 Eurá za každý deň uskladenenia. Ak si objednávateľ nevyzdvihne tovar do 30 pracovných dní od upovedomenia o jeho vyhotovení, je Dodávateľ oprávnený tovar zlikvidovať, resp. predať tretej osobe, čím sa nemení povinnosť Objednávateľa uhradiť dohodnutú kúpnu cenu.

5.         Dodávateľ je oprávnený splniť objednávku prostredníctvom tretej osoby.

V.        Kúpna cena a platobné podmienky

1.         Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za predmet objednávky. Splatnosť faktúry je v deň realizácie zákazky / dodaní tovaru v hotovosti k rukám Dodávateľa, pokiaľ sa  Dodávateľ a Objednávateľ nedohodnú inak.

2.         Pri objednávkach nad 400 Eur je výška preddavkovej fakúry minimálne vo výške 50 % z celkovej fakturovanej sumy.

3.         Dodávateľ si vyhradzuje právo na vystavenie preddavkovej faktúry za predmet objednávky až do výšky 100 % hodnoty objednávky a zároveň si vyhradzuje právo splniť objednávku až po zaplatení sumy, ktorú je Objednávateľ povinný zaplatiť v zmysle preddavkovej faktúry.

4.         Pokiaľ Objednávateľ zaplatí sumu uvedenú v preddavkovej faktúre, nemá nárok na jej vrátenie, ani v prípade zmeny alebo zrušenia objednávky, pokiaľ sa nedohodne inak.

5.         Ak sa náklady na vyhotovenie zákazky navýšia bez zavinenia Dodávateľa (napr. dodaním nedostatočných, neúplných alebo nesprávnych podkladov) je Dodávateľ oprávnený jednostranne  zvýšiť cenu za výrobu tovaru/dodania služby. Objednávateľ je povinný takto zvýšenú cenu zaplatiť.

5.b       Ak Objednávateľ nedodrží dohodnutý termín dodania veci / vozidla, alebo nespristúpni priestor realizácie Dodávateľ je oprávnený vyúčtovať náklady spojené so zabezpečením personálu a zdrojov na daný termín. Objednávateľ je povinný takto zvýšenú cenu zaplatiť.

6.         Deň zaplatenia ceny tovaru/služby sa rozumie deň úhrady v hotovosti k rukám Dodávateľa, resp. pripísaním na bankový účet Dodávateľa. V prípade omeškania je Dodávateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

7.         Vlastnícke právo k predmetu objednávky prechádza na Objednávateľa až okamihom úplného zaplatenia dohodnutej ceny (výhrada vlastníctva).

8.         Fakturovaná cena je vrátane DPH účtovanej v zmysle platných predpisov.

9.         Reklamácia tovaru/služby nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa zaplatiť kúpnu cenu.

VI.       Odstúpenie od zmluvy

1.         Objednávateľ má právo na stornovanie objednávky do 24hodín od jej zaslania ak Dodávateľ ešte nezačal s výrobou predmetnej objednávky. V tomto prípade je povinný uhradiť vzniknuté náklady Dodávateľovi.

2.         Stornovanie objednávky musí byť doručené v písomnej forme.

3.         Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto objednávky (prípadne jej časti) z dôvodu omeškania Dodávateľa len, ak nebude splnená ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Objednávateľom.

VII.      Reklamácia

1.         Záručná lehota na kvalitu našich produktov je v trvaní 24/12 mesiacov*.

2.         Záruku 36/24 mesiacov* poskytujeme na vybraný tovar (polepy áut s aplikovanou fóliou s trvanlivosťou 5 rokov a 5 – ročným laminom a viac) v prípade ak je kupujúci fyzická osoba.

3.         Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie produktu, poškodenie produktu 3. osobou, poškodenia vzhľadom na vyššiu moc, nerešpektovania našich odporúčaní pri preberaní tovaru a taktiež na prirodzené opotrebovanie produktu.

4.         V prípade reklamácie vyžadujeme nasledovné: obhliadka na prevádzke Dodávateľa po telefonickom dohodnutí termínu, prípadne fotodokumentácia poškodeného produktu a/alebo odovzdanie tovaru na adrese našej spoločnosti.

5.         Náklady s doručením poškodeného tovaru znáša reklamujúci. Reklamácia musí byť uplatnená písomne (e-mail, pošta).

6.         Reklamácia musí obsahovať: obchodné meno, IČO, popis tovaru, popis vady tovaru, faktúru, doklad o platbe, návrh na odstránenie vád. Reklamácia, ktorá nebude obsahovať všetky náležitosti sa nepovažuje za riadnu reklamáciu.

7.         Reklamáciu vybavujeme do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia písomnej reklamácie. Odstránením vady sa nepredlžuje záručná doba.

8.         Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto objednávky, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred príslušným Okresným súdom.

VIII.    Doručovanie písomností

1.         Adresa na doručovanie objednávky, reklamácie je Atalon, s.r.o., Pri Starom Letisku 1, 831 07 Bratislava, resp. elektronicky na adresu kalkulacie@polepy.sk.

2.         Zásielka je doručená okamihom jej fyzického prevzatia, resp. elektronického potvrdenia.

IX.       Obchodné tajomstvo

1.         Objednávateľ sa výslovne zaväzuje, že neposkytne tretej osobe žiadnu informáciu o skutočnostiach obchodnej, technickej alebo výrobnej povahy, ktorá súvisí s Objednávkou, a to pod sankciou uplatnenia objektívnej zodpovednosti za škodu, alebo za inú ujmu.

2.         Dodávateľ si vyhradzuje právo poskytovať obchodné tajomstvo spriazneným osobám, najmä tým s ktorými spolupracuje pri vyhotovení konkrétnej objednávky. Dodávateľ je  oprávnený  poskytnúť  získané údaje ako  meno a priezvisko Objednávateľa, adresa sídla alebo bydliska Objednávateľa, tel. kontakt a emailová adresa za účelom zasielania obchodnej  korešpondencie, marketingových  a reklamných ponúk. Objednávateľ súhlasí so zasielaním marketingových a reklamných  ponúk zhotoviteľa.

3.         Objednávateľ súhlasí s vyhotovením fotografií zo zhotoveného diela na marketingové a prezentačné účely Dodávateľa. Zhotoviteľ prehlasuje, že udelením tohto súhlasu nedôjde k zásahu do práv duševného vlastníctva a iných práv tretích osôb.

X.         Záverečné ustanovenia

 

1.         Záväzkovo právny vzťah sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.).

2.         Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnost dňa 01. 12. 2016.

3.         Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto VOP dopĺňať  a meniť.

Platné od 01. 12. 2016

 

* Dĺžka záruky sa líši podľa toho, či je kupujúci fyzická (V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba minimálne 24 mesiacov), alebo právnická osoba (štandardne 12 mesiacov).

 


 

CENNÍK SLUŽIEB

 

Grafické práce 35€ / hod.
Osobná konzultácia 35€ / hod.
Obhliadka (výjazd v rámci Bratislavy) 35€
Obhliadka (výjazd v okolí Bratislavy) dohodou
Odborná montáž (dohoda podľa náročnosti) od 30€ / osobo hodina
Dohladanie podkladov a informácií v archíve 35€
Administratívny úkon (preúčtovanie platby, vrátenie platby, zmena údajov na faktúre, vystavenie/zaslanie kópie dokladu, atď.) 5€
Zaslanie elektronickej upomienky (pri neuhradení faktúry) 5€
Digitálny nátlačok 25€ / 1m2 
Nákup fotografie z databanky 15€ ks 
Odlepenie starého polepu (demontáž) / príprava podkladu / umývanie auta (hrubá nečistota) 30€ / hod.

*Všetky ceny sú uvedené bez DPH
Platné od 01.10.2013

 


 

STAROSTLIVOSŤ O REKLAMNÝ POLEP

(s ohladom na životnosť polepu)

 • Po aplikovaní samolepiacich fólií je odporúčané nechať pôsobiť teplo cca 20 stupňov celzia minimálne 24 hodín. Pre dokonalé prilnutie a prebehnutie všetkých procesov.
 • Pri umývaní polepu je odporúčané ručné umytie jemnou handričkou. Neodporúčajú sa aické umyvárne (kefy), či vysokotlakové čističe v prípade grafiky na vozidlách.
 • Polep sa neodporúča mechanicky namáhať akýmkoľvek spôsobom.
 • Neodporúča sa používať na čistenie polepu čistiace prostriedky na báze alkoholu a rozpúštadiel, alebo iné agresívne látky.
 • Polep sa nesmie vystavovat teplotám viac ako 50 stupňov celzia.

V prípade nedodržania uvedených odporúčaní sa na polep nevztahuje záruka!

 


 

Obchodné podmienky E-SHOP

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi zákazníkom (ďalej len „kupujúci“) a spoločnosťou Atalon, s.r.o., Pri Starom Letisku 1, 831 07 Bratislava, IČO: 43946585 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 51076/B (ďalej len ako „predávajúci“) uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stráne www.polepy.sk (ďalej len „obchod“).
 3. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním vyplnenej elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre neho zrozumiteľné. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci, informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru. Na základe objednávky predávajúci dodá prezentovaný tovar na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“).
 5. Tovar prezentovaný na webovej stránke www.polepy.sk je v zozname ponúkaných produktov. Dostupnosť objednaného tovaru bude potvrdená na základe objednávky kupujúceho.
 6. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. V prípade zmeny všeobecných zmluvných podmienok predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu.
 7. Objednávka, kúpna zmluva
 8. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním a vyplnením všetkých registračných požadovaných údajov a náležitostí v objednávke (ďalej len „objednávka“). Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné.
 9. Kupujúci je povinný uviesť úplne a pravdivo všetky požadované údaje v objednávke, inak je objednávka neplatná. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je e-mailové potvrdenie kupujúcemu o akceptovaní objednávky, po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.
 10. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje: údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o cene a množstve tovaru, údaje o dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má by tovar dodaný (adresa) a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.), prípadne iné údaje.
 11. V priebehu výroby produktu môže prísť k farebným odchýlkam. Dodaný tovar môže vykazova rozdielnosť farby, nakoľko fotografie zobrazujúce tovar môžu byť vyhotovené pod iným svetlom.
 12. Predávajúci si môže pri jednotlivých, najmä cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik kúpnej zmluvy potvrdením objednávky. V závislosti od charakteru obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, a pod.) pri cene vyššej ako 100 EUR je predávajúci vždy oprávnený žiadať od kupujúceho autorizáciu objednávky vhodným sôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. Objednávka sa považuje za neplatnú v prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim.
 13. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 4 hodín od jej odoslania.

III. Termíny a dodacie podmienky

 1. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (dopravca). Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kuriérovi, alebo na pošte.
 2. Predávajúci expeduje kupujúcemu tovar po prijatí elektronickej objednávky a uhradení kúpnej ceny kupujúcim do 10 pracovných dní. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne.
 3. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch. Ku každej zásielke bude vytvorený daňový doklad (po príhlásení, si ho môžete stiahnú a vytlačiť vo vašom profile na stránke www.polepy.sk), ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ju dobre uchovajte pre prípad reklamácie.
 4. Kupujúci je povinný prevziať si tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak si kupujúci neprevezme tovar do 7 dní od termínu uvedenom v objednávke predávajúci má nárok účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5 Eur za každý deň uskladnenia tovaru.
 5. Kupujúci je povinný tovar osobne prevziať, resp. splnomocniť osobu na prevzatie tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci túto skutočnosť oznámi dopravcovi a vyhotovi záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru.
 6. Kúpna cena, poštovné a balné
 7. Kúpna cena (s DPH) je splatná pri potvrdení záväznej objednávky predávajúcim. V potvrdení objednávky od predávajúceho je celková kúpna cena vrátane poštovného a balného.
 8. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa platného cenníka na internetovej stránke www.polepy.sk v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru.
 9. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar na účet predávajúceho najneskôr do 3 dní od záväzného akceptovania objednávky. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 10. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 11. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.
 13. Reklamačný poriadok
 14. Reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa.
 15. Záručná doba je 2 roky.
 16. Vrátiť  je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale pokiaľ sa nejedná o tovar vyrobený na zákazku, alebo metrážny tovar*. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

*Podľa § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze

 1. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo použivaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
 2. Reklamácia sa považuje za uplatnenú, keď boli predávajúcemu doručené všetky informácie a doklady potrebné na riadne vybavenie reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.
 3. V prípade, že kupujúci k reklamácii nepriloží tovar, ktorý požaduje reklamovať, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.
 4. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka, alebo samostatne.
 5. Predávajúci je povinný v súlade s § 118 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri riadnom uplatnení reklamácie vydať a doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim.
 6. Za neoprávnenú, alebo neúplnú reklamáciu si predávajúci účtuje manipulačný poplatok 5 €.
 7. Ochrana osobných údajov
 8. Predávajúci zhromažďuje a spracováva kupujúcim poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z.z.v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 9. Zhromažďované a spracovávané údaje u fyzickej osoby: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa.
 10. Zhromažďované a spracovávané údaje u právnickej osoby: meno a priezvisko objednávateľa, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa, obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČDPH.
 11. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Ak spotrebiteľ vyjadrí svoj nesúhlas a to písomnou formou v objednávke, čas poznámka, nebude informovaný o akciách, novinkách v internetovom obchode e-mailom, alebo telefonicky.
 12. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.
 13. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádza a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 14. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu potrebnú, maximálne však na 10 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma zmluvnými stranami vyslovene dohodnuté inak.
 3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí ma písomnú formu.
 4. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 6. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ars@polepy.sk). Ak Poskytovateľ na žiadosť Užívateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Užívateľom, má Užívateľ právo
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným orgánom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Užívateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk, alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov/146987s ), pričom Užívateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Užívateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Užívateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je
dostupná prostredníctvom webovej stránky: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Užívateľ – spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Príslušný orgán na alternatívne riešenie sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: http://polepy.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré
sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a
user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash)
môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady
ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na:
https://atic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša
profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu
obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť
akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena,
e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie,
aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho
komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na
určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies
neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše
prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva
dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše
prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory
cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené
dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a
odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá,
obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako,
akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory
cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s
vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na
danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene.
Vďaka tomu vieme aicky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre
bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí
existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského
profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť
svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok
tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete
požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov,
ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To
sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych
alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom aizovanej
služby na detekciu spamu.